Sikkerhetsregler

DET HAR KOMMET NYE REGLER FOR MODELLFLYGING SOM GJELDER FRA 15.02.23
Følgende gjelder nå hos oss:

MODELLFLY HÅNDBOKEN -> LINK
Revisjon 2 Gyldig fra 15.02.23.

HANDLINGPLAN VED YLYKKER -> LINK
Revisjon 1.4 Datert 01.03.23

MODELLFLY HÅNDBOKEN -> LINK
Vedlegg B Krav til modellflybevis klasse A
Datert 01.01.19
A-bevis R/C motorfly/seilfly/helikopter/multirotor inntil 12 kg 

MODELLFLY HÅNDBOKEN -> LINK
Vedlegg D Krav til modellflybevis klasse B
Datert 01.01.19
B-bevis Stormodell 12-75 kg


SIKKERHET I FORBINDELSE MED MODELLFLYGING
Skrevet av Bjarne Andre My…  01.06-2011

Dette er ikke gjeldene regler, men likevel en god anbefaling, spesielt for nybegynnere.

1. Innledning

Det første steget for sikker flyging med din modell er å lære av erfarne flygere. Et av de beste alternativene i så måte er å ta kontakt med en modellflyklubb.

Statistikk og lave forsikringspremier viser at modellflyging ikke er særlig farlig. Men som i andre aktiviteter kan ulykker skje hvis ikke sunn fornuft brukes. Fordi det kreves en høy grad av flymessig og teknisk dyktighet er modellflygingen en minoritetsaktivitet og derfor sårbar overfor negative publikumsreaksjoner. Den beste publisitet aktiviteten kan få er gjennom DEG og DIN ansvarlige holdning til modellflygingen.

Husk: MODELLFLYGING MÅ IKKE BARE VÆRE SIKKER, DEN MÅ OGSÅ SE SIKKER UT!

Flysikkerhet må gjennomsyre den enkeltes forhold til ,- og utførelse av idretten. Her menes ikke bare selve flygingen, men alle faser fra bygging til etter flyging.

1.2 Bygge/forberedelsesfase

1.2.1 Grunnlaget for en sikker utførelse av sporten kommer allerede i bygge- og forberedelsesfasen. Valg av modell etter erfaringsnivå og ferdigheter er helt vesentlig for at man skal kunne fly modellen uten fare for seg selv og andre. Det følgende er de faglige anbefalinger fra modellflyseksjonen for hvordan virksomheten skal utføres:

 • velg en modell du tror du kan fly med god kontroll. Se mer om dette i læreboken «Modellfly»
 • det lønner seg alltid å ta kontakt med erfarne modellflygere eller en flyklubb
 • ingenting er så deprimerende som å havarere en dyr maskin man i utgangspunktet visste man ikke var flink nok å fly
 • hvis du er nybegynner start med et fly som er lett å bygge og lett å fly

1.2.2 Når modell er valgt, og byggingen starter er det vesentlig at byggetegningene blir fulgt nøye hvis du har lite erfaring. Det vil også her alltid være en god ide å ta kontakt med erfarne flygere for å få råd. Ikke alle er like gode byggere og selv om ikke flyets utseendet er det beste, er det viktig at flyets struktur og bærende konstruksjon er skikkelig bygget. Dette må man aldri slurve med i prosessen. Følgende sikkerhetsregler må følges:

 • følg byggetegninger og -instruksjoner nøye
 • vær spesielt nøye med flyets struktur og bærende flater. Vingefester er spesielt viktige
 • bygger du fly med radiostyring vær nøye med alle overføringskabler og stenger til rorflatene

1.2.3 Etter bygging er det viktig å kontrollere en del ting før første prøveflyging. Følgende sikkerhetspunkter må sjekkes etter bygging på hobbyrom eller stue slik at korreksjoner kan utføres før flyging:

 • vingene er rette og uten vridninger
 • riktig tyngdepunkt (vesentlig for gode flyegenskaper)
 • radiostyring skikkelig festet
 • overføringsstenger og kabler samt koblinger er sikre og ingen/lite slark
 • horisontal haleflate rett og riktig innfallsvinkel i forhold til kropp/vinge
 • alle rorflater kan beveges fritt og i riktig retning
 • funksjonsprøving av alle ror i flyferdig konfigurasjon
 • at startkroken er riktig plassert. (Gjelder RC-seilfly)
 • at tank, mottaker og batteri er innpakket i støtabsorberende materiale (skumplast).
 • at radiobryteren er montert et sted hvor den ikke utsettes for oljesøl fra motoren eller vannsprut fra flottører.
 • at rorflatene er stive så de ikke vibrerer under flyging
 • Hvis alle disse kriteriene er tilfredsstilt vil flyet teknisk sett være luftdyktig, og man er klar for første flytur.

1.3 Før flyging

1.3.1 Et modellfly som kommer ut av kontroll eller flys uforsiktig, kan skade omgivelsene og personer i området. Det betyr at vi må være nøye når vi velger flysted. Mens en linestyrt modell klarer seg med en fotballplass eller løkke, trenger frittflygende modeller en stor slette eller et islagt vann. De radiostyrte modeller må også ha et relativt stort område. Idrettsbaner må unngås på grunn av stenger, lysstolper o.a. rundt banen. Før man flyr på et nytt flysted sjekk følgende:

 • tillatelse fra grunneieren
 • sjekk at landingsbane og startområde er tilfredstillende
 • kontroller om det er muligheter for ute/nødlandinger
 • flyging i nærheten av master og høyspentlinjer må ikke forekomme
 • ta hensyn til lokal bebyggelse og personer i området når flyområde velges
 • for flyging med radiostyrte fly må det alltid finnes frekvenskontroll (f.eks. tavle). Hvis det ikke er frekvenstavle må alle nyankomne finne ut om andre har samme frekvens. Hvis så er tilfelle må all flyging avtales fra tur til tur
 • det bør være opprettet sperrelinje hvor publikum står bak
 • fly ikke innenfor en radius av 5 km. fra en flyplass uten å kontakte tårnet på forhånd. I nærheten av lufttrafikk er maksimal flyhøyde 130 meter (400 fot) uten spesiell tillatelse

1.3.2 For frittflygende modeller må man ta hensyn til følgende:

 • velg et frittflygende område langt fra bebyggelse og flyplass
 • velg startsted i den enden av området som vinden blåser fra. Det bør være minst 200 meter fra startstedet til nærmeste hindring, f.eks. hus, bil, eller mennesker
 • hold deg langt unna strømførende ledninger i startøyeblikket. Husk at høystartlinen kan lede høyspentstrøm

1.3.3 For linestyrte modeller må man ta hensyn til følgende

 • velg et flatt område langt fra bebyggelse og andre hindringer. Unngå felter som har stolper og master tett ved. Husk at en eventuell kollisjon med strømførende ledninger kan være livsfarlig.
 • kontroller at startbanene er fri for steiner og andre gjenstander som kan ta bort i propellen ved start.

1.3.4 Før hver eneste flytur er det viktig å få inn faste rutiner på en del sjekkpunkter. Selv erfarne modellflygere har i løpet av sin karriere hoppet over viktige sjekkpunkter med totalhavari som resultat. Denne paragrafen omhandler i hovedsak radiostyrte modellfly, men mange av punktene er også overførbare til line og friflukt.

 • Sjekk følgende før første flytur om dagen:
 • at alle hengsler, linker og rorhorn sitter skikkelig fast og ikke har mulighet for å vibrere løs
 • at servoer og motor sitter fast. Bruk låsemuttere. Du bør også (av støymessige grunner) ha hengt motoren opp i gummifester.
 • at både sender og mottakerbatteriet er nyladet
 • Før du slår på senderen sjekker du (hver eneste tur):
 • at frekvensen er ledig
 • at senderen er merket med frekvensflagg slik at andre ser hvilken frekvens du har.
 • at radioens rekkevidde er tilstrekkelig. Dette sjekker du hver dag du er ute og flyr. Enklest skjer det ved at du går bort fra flyet med antennen inne samtidig som du beveger stikkene. Rorene skal hele tiden bevege seg normalt til minst 20 meter fra flyet
 • at du har sikret deg en frekvensklype dersom frekvenstavle er satt opp.
 • Før du starter motoren sjekker du:
 • at propellen er skikkelig festet
 • at ingen tilskuere står i rett linje ut fra propellbladene (et propellblad som løsner er direkte livsfarlig for de som står i nærheten).
 • Før du sender modellen sjekker du:
 • senderantennen er dratt helt ut
 • vingen(e) er skikkelig festet
 • alle rorbevegelsene går riktig vei
 • rorutslagene er store nok og at nøytralstillingen er korrekt
 • det ikke finnes nære hindringer i startretningen, f.eks. mennesker, biler, stolper, trær, ledninger o.l.
 • du kan nødlande etter en feilstart. (For et RC-motorfly kan dette være ved motorkutt, for et RC-seilfly kan årsaken være linebrudd eller utskjæring i starten)
 • tilskuere og øvrige flygere på stedet er varslet om din start (gi varsel!)
 • det ikke er andre fly i landingsfasen
 • du starter i motvind, aldri medvind, Unngå sidevind!
 • startlina ikke har festet seg til steiner og kratt (gjelder RC-seilfly)

1.4 Under flyging

 • Under flyging må gjelder følgende sikkerhetspunkter:
 • fly aldri over tilskuere eller tettbygd strøk
 • fly ikke så høyt at det er fare for at du mister modellen av syne (spesielt viktig for RC-seilflygere)
 • fly ikke med en motor som fusker. Du vet aldri når den stopper, og da kan du være for langt unna til å rekke landingsplassen
 • et langsomt fly har vikeplikt for et hurtiggående fly.
 • det bør som hovedregel ikke være flere enn 3 fly i luften samtidig. Hvis forholdene tillater det kan det være opp til 6 fly i luften samtidig. Er du nybegynner bør du fly alene! I forbindelse med seilflyging kan det være flere fly enn 6 i luften samtidig uten at dette er uforsvarlig.

1.4.1 For frittflygende modeller må man følge disse sikkerhetspunktene:

 • fly aldri modellen uten at du på forhånd har kontrollert den
 • etter hver flyging skal modellen kontrolleres for skader og eventuelt repareres før neste tur. Den skal også rengjøres slik at alle mekanismer fungerer

1.4.2 For linestyrte modeller må man følge disse sikkerhetspunktene:

 • før flyging skal modellens styremekanisme, liner og håndtak kontrolleres. Særlig viktig er at linene ikke har fått skarpe bøyninger og at endefestene er solide

1.5 Før landing

 • Mange uhell skjer i forbindelse med landing. Årsakene kan være så mange, men en er at flyet i denne fasen har lav hastighet i forhold til luften og er derfor nær steilehastighet. Uberegnelige vinder og turbulens nær bakken kan forårsake en steiling med den konsekvens at flyet kan flikke. Følgende rutiner bør følges før landing:
 • land alltid mot vinden hvis det er mulig
 • sjekk at landingsområdet er klart, og meld fra om landing (rop høyt: «landing»)
 • sjekk at flyet har landingskonfigurasjon (understell ute, flaps nede osv)

7.1.6 Etter flyging

 • Etter landing skal du ta en grundig sjekk av flyet for å se at det er i tilfredsstillende stand. Dette gjelder spesielt hvis flyet har fått en skade eller etter en hard landing. Vær ekstra påpasselig ved «unormale» landinger. Flyet kan ha fått større skader enn de som er synlige. Det vil alltid være en god ide å sjekke at eksempelvis radioutstyret og overføringsstenger er tilfredsstillende festet.

 

Comments are closed.